Jegyzőkönyv 2000. február 17

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2000. február 17-ei közgyűléséről

A jegyzőkönyv vezetője Bethlenfalvy Bálint
Jelen volt a Szervezet 16 tagja, hiányzott 8 képviselő:
Az ülés a napirendek elfogadásával kezdődött, amelyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

- Az első hivatalos napirendként a tagrádiók röviden beszámoltak a saját aktuális helyzetükről.

- Második napirendi pontként Péterfi Ferenc közzétette írásban és szóban is a SZARÁMASZER 1999. évi szakmai és gazdasági beszámolóját. Részletesen elemeztük a Szervezet jelenlegi anyagi helyzetét.
Ezután a 2000. évi tervekről esett szó: Az AMARC Iroda megnyitása, őszi páneurópai konferenciájuk, kapcsolat erősítése a Magyar Teleház Szövetséggel, angliai tanulmányút, műsorcsere elindítása (erre Szabó Mihály a Krisnások képviselője tett vállalást), emiles levelező kör létrehozása a Szervezeten belül.
1/2000.02.17.sz. határozat: A közgyűlés ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta a 99. évi helyzet összefoglalóját és a közhasznúsági jelentést. Ugyancsak elfogadta a 2000. évre megfogalmazott terveket. A Felügyelő Bizottság nem talált hibát, illetve kifogást és szintén elfogadta a jelentést.

- Harmadik napirendi pontként a megjelentek kicserélték információikat az éppen zajló frekvenciapályázattal kapcsolatos ORTT döntésekről, s a Műsorszolgáltatási Alap pályázati terveivel kapcsolatos híreiket is.

- Negyedik pontban a Tiszaújvárosi Egyesület megerősítette korábbi írásbeli kérését, hogy kábelen elkezdenék a műsorelosztást, de alapvető eszközökre lenne szükségük, ebben kérik a tagrádiók segítségét. Egyúttal jelezték, hogy számítanak a Szervezet által az induló rádióknak kínált anyagi támogatására is.
Többen jelezték támogatási szándékukat, a Szóla Rádiósok határozott ígéretet tettek a jelenleg használaton kívül lévő keverőjük kölcsönadására.
Az a kérés fogalmazódott meg a tiszaújvárosiak felé, hogy:
A. Foglalják írásba a rádiójuk indításával kapcsolatos konkrét lépésterveiket, valamint készítsenek hozzá egy költségvetési tervet is.
B. Indítsák el - írásban - az ORTT felé a kábeles műsorelosztással kapcsolatos bejelentésüket.
C. A mostani frekvenciapályázat lezárultával – kb. a következő közgyűlésig - a Szervezet belső pályázatot hirdet a támogatások megítélésére.

- Az ötödik napirendi pontban az AMARC Közép-Kelet Európai Irodájának megnyitásával kapcsolatos kérdésekről esett szó. Ehhez kapcsolódott a nemzetközi szövetség márciusi közép-kelet-európai szemináriumával kapcsolatos ismertető, valamint a szeptemberi páneurópai konferencia terve.
A korábban elhatározott angliai tanulmányúttal kapcsolatosan felmerült, hogy a remélt pályázati támogatás mellett nem jelent e túl nagy áldozatot a szervezetnek a saját költségvetésből a 10 utazó ember kiegészítő költsége.
2/2000.02.17. sz határozat: Szavazással kettő tartózkodással 14 igen szavazattal a közgyűlés támogatja a tanulmányút részvételét a saját költségvetéséből a pályázati támogatás kiegészítő részeként.

- Hatodik napirendként Péterfi Ferenc és Bethlenfalvy Bálint tájékoztatásul ismertette a szervezet nevében beadott országgyűlési támogatásra és a Charity Know How szervezetéhez szakmai tanulmányút támogatására készített pályázatok részleteit.

- Az egyebek napirendben megköszöntük Bethlenfalvy Bálint eddigi polgári szolgálatos tevékenységét, amely február végén lejárt, s további két hónapra a szervezet irodavezető feladatainak ellátásával megbíztuk.
Ugyancsak az egyebek napirendben szó esett arról, hogy a Publikum tagrádiónk több mint egy éve nem fizette vissza a szervezetnek a korábban neki megítélt 100.000,- Ft kölcsönt, s többszöri felszólítás ellenére sem rendezi adóságát. Az utolsó figyelmeztetés mellett szóba került, hogy a bírósághoz forduljunk a tartozás ügyében.
Weyer Balázs felvetette, hogy Molnár Balázs nevű tagtársunk a Fiksz Rádiót zaklató rendszeres feljelentései után, most a Tilos Rádiót jelentette fel az ORTT-nél. Ez – különösen, hogy versenyhelyzetben van egy pályázatban egyesületével a Tilos - kellemetlen következményekkel és procedúrákkal jár. Ebben az ügyben a következő döntés született:
3/2000.02.17. sz. határozat: Egyhangú szavazással a Szervezet mélyen elítéli Molnár Balázs magatartását és az alábbi írásbeli nyilatkozatot hozza a nyilvánosság, a tagság és az ORTT tudomására:
Ad.1. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének tagjai és azok képviselői egymás közötti vitáikat – legyenek azok jogi, morális vagy az egyes rádiók műsorával kapcsolatos nézeteltérések -, mindenkor először egymással, majd – ha nem jutnak megállapodásra – a Szervezet valamely kijelölt plénuma előtt igyekeznek rendezni. Külső szervhez jogorvoslatért csak ezen egyeztetések sikertelensége után fordulnak.
Ad.2. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete elítéli Molnár Balázsnak, a Szervezet tagjai közé tartozó pécsi Publikum Egyesület elnökének azon gyakorlatát, hogy a Szervezet több tagját rendszeresen és az esetek túlnyomó részében indokolatlanul az ORTT Panaszbizottsága elé citálja. Különösen elitélendőnek tartjuk azért, mert ezt olyan versenyhelyzetben teszi, amikor egy futó frekvencia-pályázaton a vezetése alatt álló egyesület konkurense a bepanaszolt tagszervezeteknek.

Budapest, 2000. február 24.