Jegyzőkönyv 1998. november 26.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén, 1998. november 26-án, a debreceni Szóla Rádióban.

Jelen vannak:

Thuróczy Gergely SZARÁMASZER, Budapest
Halász János Rádió Derecske, Debrecen
Molnár Balázs Publikum Rádió, Pécs
Váradi Ferenc Szóla Rádió, Debrecen
Szabó Tibor Szóla Rádió, Debrecen
Giczey Péter SZARÁMASZER, Debrecen
Liling Tamás Handicap Alapítvány, Budapest
Gyurkovits Lőrinc Fiksz Rádió, Budapest
Fehér István László Publikum Rádió, Pécs
Bóka Petronella Publikum Rádió, Pécs
Weyer Balázs Tilos Rádió, Budapest
Nagy Nikoletta Média az Emberért Alapítvány, Budapest
Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió, Budapest
Kalmár Gabriella FIKSZ Rádió, Budapest
Balogh László Rádió Derecske
Szőllősi Lajos Rádió Derecske
Szecskő Tamás Provincia Alapítvány - Dió Rádió, Gyöngyös
Mircz Nárcisz City Rádió, Debrecen
Péterfi Ferenc Civil Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Nagy István Magyar Teleház Szövetség, Budapest

A közgyűlés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Thuróczy Gergely, levezető elnök: Péterfi Ferenc, hitelesítők: Nagy Nikoletta, Péterfi Ferenc.
A Péterfi Ferenc által felvezetett, előre is jelzett napirendet egyhangúlag elfogadták a jelenlévők.

Napirend:

1. A Phare-pályázat soron következő lépései.
2. A frekvenciapályázat lezárulása körüli tapasztalatok, mit kezdeményezzen a Szervezet ebben a helyzetben?
3. Új tagok felvételi kérelmei
4. Egyebek

I.

A bemutatkozások után minden jelenlévő röviden összefoglalta, hogy pillanatnyilag milyen stádiumban van az ő programja, mi történt vele az elmúlt hónapokban, milyen tervek foglalkoztatják a közeljövőben.
Péterfi Ferenc felidézte a Phare-pályázatban vállalt feladatokat. A konferenciák közül holnap rendezzük a másodikat, a közösségi rádiózás elterjesztése, népszerűsítése érdekében. Január végén a Dunántúlon még egy tervezett találkozó lesz. Székesfehérvár, Veszprém került szóba, de kaptunk már egy meghívást Pannonhalmára is.
Molnár Balázs javasolja, hogy legyen Pécsett a rendezvény, ott is lehetne egyidejűleg a következő közgyűlés, továbbá ott a mostanihoz hasonlóan meglátogathatnánk a Szervezet egyik közösségi rádióját (Publikum). A helyszín részleteire a későbbiekben még visszatérünk.
Péterfi Ferenc a pályázatban vállalt kiadványokat vette sorra. Egy propaganda-jellegű, a Szervezetet potenciális partnerei és a rádiózásban még járatlan érdeklődők számára népszerűsítő kiadvány terveiről esett szó. Az anyag előkészítését jelentkezők híján Péterfi és az új irodavezető Bethlenfalvy Bálint fogják végezni. A megegyezés szerint december 15-éig minden tagrádió illetve tagszervezet küld magáról a kiadványba szánt szöveget és fotókat saját életéből. Felmerült, hogy szükség lenne egy grafikusra, aki a kiadványt és a Szervezet lógóját megtervezné-előkészítené.
A másik egy szakmai leírást tartalmazó kis füzet lesz, ami hosszabb ismertetést ad a közösségi rádiózás elméletéről és gyakorlatáról. Ennek a következő fejezetei lesznek:
1. Történet - anyagot készít hozzá Cs. Kádár Péter; 2. filozófia; 3. tipológia - ez utóbbiakhoz Nagy Nikoletta és Péterfi Ferenc csinál előanyagokat; 4. finanszírozás - Weyer Balázs készíti elő ezt a fejezetet; 5. technika; 6. a témához kapcsolódó jogszabályok - ezt a két pontot Cs. Kádár Péter gondozza. Emez kiadvány részét képezné az 1998. márciusában Kunbábonyban tartott szabad rádiós konferencia anyaga is. A határidő: 1998. december 31. Az anyagokat mindkét kiadvány esetében a Szervezet székhelyére várjuk. A technikai gondozást, összefésülést Thuróczy Gergely vállalta el.

II.

Érdekes és hosszú vita folyt arról, mi lehet a teendő a frekvenciapályázatot követően a szabad rádiózás ügyének dinamizálása tekintetében.
Cs. Kádár arról beszélt, hogy a pillanatnyi pályázati feltételek nagyon erősen az intézményesülés irányába nyomják ezeket a rádiókat. Offenzívabb, kezdeményezőbb szerepet kellene vállalnunk, amelyben mi késztetjük jobban az ORTT-t a magunk logikája szerinti irányokba.
Többen arról szóltak, hogy tovább kell szélesíteni a közösségi rádiózás iránt elkötelezett érdeklődők körét. Gyakorlati példákkal, a rádiózás örömeinek a bemutatásával szolgálhatjuk ezt - például a holnapi, Phare-támogatta konferencián. A Hivatalt (ORTT) újabb frekvenciák kiírására kellene rávennünk különféle lépésekkel.
Liling Tamás azt hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben pontosítani kellene a Szervezet küldetését, át kellene vennie a kezdeményezést a keretek alakításában. Szerinte most lehet aktuális az "ajtók nyitása", a műfaj érdekeinek hatékonyabb képviseletére.
Többen a "pre-rádiós" kezdeményezések felkarolását hangsúlyozták (iskolarádiók fejlesztése, időszakos adások lehetőségeinek kiharcolása, teleházak lehetőségeinek kiaknázása, sérültek bevonása a médiahasználatba stb.), ami a "ráfutást", a felkészülést szolgálhatja a majdan induló rádiók számára, s kiszélesítheti a médiához való hozzáférés lehetőségeit.

III.

1/1998.11.26. számú határozat

A jelenlévők egyhangúlag a SZARÁMASZER tagjainak sorába fogadták a budapesti Handicap Alapítványt, melynek távlati céljai közt szerepel egy, a sérült emberek kommunikációját elősegítő közösségi rádió beindítása, s amely hasonló témájú műsort vezet a Civil Rádióban.

IV.

A jelenlévők felhatalmazták Péterfi Ferencet, hogy a Magyar Teleház Szövetséggel az esetleges együttműködés érdekében a kapcsolatot felvegye.
Mircz Nárcisz jelezte, hogy az Univerzum Rádió valószínűleg nem kíván a Szervezethez tartozni, mert kifejezetten kereskedelmi célokkal működik a továbbiakban - megjegyzendő, hogy az Univerzum még nem számolt el a Szervezettől kapott javakkal, így annak megvalósulásáig kilépése nem lehetséges. Ugyanő írásbeli nyilatkozatot adott át - az őrá elhangzott utalásokra ill. megjegyzésekre hivatkozva - amelyben jelzi, hogy a City Rádió nem kíván a továbbiakban a Szervezet tagja lenni.
Molnár Balázs jelezte, hogy megvált a Publikum Rádió főszerkesztői feladataitól, mivel Budapestre költözött, s szívesen vállalna ügyvivői szerepet a SZARÁMASZER-ben. Megegyezés szerint a következő közgyűlésen kellene személyi kérdésekkel foglalkozni.
A Provincia Alapítvány képviseletében Szecskő Tamás jelezte, hogy a Diórádióval való szorosabb együttműködés és a műsoridő bővülése miatt kérnek a Szervezettől 800.000 Ft kölcsönt és 200.000 Ft támogatást. Péterfi Ferenc javasolta, hogy írásban nyújtsák be igényüket, s igyekezzenek meggyőzni a Szervezetet arról, hogy valóban non-profit rádiós programot képviselnek. A Provincia Alapítvány - Dió Rádió jelenleg társult tag minőségben van nyilvántartva - s ennek értelmében nem jogosultak anyagi támogatás elnyerésére.
Péterfi Ferenc jelezte, hogy lejárt Thuróczy Gergely polgári szolgálatának ideje, s a betegség miatt távol maradt Bethlenfalvy Bálint lesz december 1-jétől a SZARÁMASZER irodavezetője (egyébként a Fiksz Rádióban komolyzenei műsorokat szerkeszt). Igen jól beszéli az angol nyelvet, így remélhetően a nemzetközi kapcsolatok építésében is jeleskedni fog.
Ugyancsak a nemzetközi kapcsolatok szorosabbá tételét szolgálhatja, hogy Weyer Balázs az AMARC-beli tisztségéről lemondott Simó György helyett fog a Világszövetség vezetőségében ténykedni.
Utóbb Nagy Nikoletta is jelezte, hogy szívesen közreműködik a nemzetközi kapcsolatok erősítésében.
Új jelentkezőként két szervezet jelezte érdeklődését, őket a következő közgyűlésre mindenképpen meg kellene hívni, kérve a bővebb bemutatkozásukat:
"Bogárd és Vidéke" lap tulajdonos kiadója: Hargitai Lajos és Kis Virág (7000 Sárbogárd, Hősök tere 12; tel/fax: 25-360-304); FM-4 Rádió - Sky Music Rádió képviseletében Fridély László (3519 Miskolc, Fenyő u. 15; tel/fax: 46-368-621).

V.

Nagy Nikoletta javasolta, hogy mindenki fogalmazza meg, milyen feladatokat vállal a továbbiakban a Szervezet fejlesztése érdekében. Az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg:

Kalmár Gabriella segédkezne abban, hogy film készüljön a közösségi rádiózásról.
Nagy Nikoletta szívesen szerez információt külföldi tapasztalatokról, fordít (angolról/ra). Beszámol nemzetközi amatőr rádiós képzések tapasztalatairól.
Péterfi Ferenc leginkább abban működne közre, hogy kitaláljuk: miképp lehet elhitetni az emberekkel, hogy képesek mindarra, ami a közösségi rádiózáshoz szükséges. Abban segítene elsősorban, ami nem szorosan a rádiózáshoz, hanem annak közösségfejlesztő szerepéhez kapcsolódik.
Szőllősi Lajos kiadványokat küld a Derecske Rádióról.
Weyer Balázs segít információt közvetíteni az AMARC és a Szervezet ill. a tagrádiók között (részt vesz az esetleges budapesti AMARC-iroda megnyitásában), vállalja (társaival a Tilosból) bármilyen, a közösségi rádiózásról szóló írnivaló megírását. Segédkezne előadások, tréningek megtartásában ill. kedvcsináló próbaadásokban kezdő rádiósok számára.
Szecskő Tamás jogászi ismereteivel segítene a Szervezet ajánlásainak előkészítésében a Médiatörvény megváltoztatásához.
Molnár Balázs részt venne olyan munkákban, mint a közösségi rádiók propagálása a sajtóban, lobby az ORTT-nél és egyáltalán: a Szervezet képviselete megbeszéléseken, könyvtár létrehozása és a tagrádiók közötti on-line műsorcsere elindításában.
Váradi Ferenc: segítene megismertetni a Szerzői Jogvédő Hivatalnál a közösségi rádiózás fogalmát. Rendezvényeken vállalja a Szervezet hirdetését, illetve segédkezne egy bulival egybekötött közgyűlés megrendezésében.
Liling Tamás speciális társadalmi rétegekről (pl. sérültekről) szóló műsoranyagot szolgáltatna helyi rádióknak, és arra ösztönözné őket, keressék meg a helyi érintetteket és vonják be őket is a műsorkészítésbe.
Nagy István szívesen átadná a Teleházak szakmai koncepcióját és részt venne a “Telerádió” (off-line műsorközvetítés) hálózat kiépítésében.

Thuróczy Gergely Péterfi Ferenc Nagy Nikoletta