Jegyzőkönyv 2005. február 17.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2005. február 17-i közgyűléséről

Helyszín: 1066, Budapest, Ó utca 11. I/6. Résztvevők: Lásd a mellékelt íven (első melléklet)

1. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Péterfi Ferenc ügyvivőt, jegyzőkönyvvezetőnek Elek Boga irodavezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Liling Tamást és Bakos Gergőt.

2. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

3. A tervezett napirendi pontok ismertetése után Péterfi Ferenc – az Alapszabályban foglalt tagsági feltételek felelevenítésével – napirend előtti felszólalásában felvetette az évek óta távol lévő rendes tagok diszkvalifikációjának, ezen belül a Junior Rádió rendes tagsága megszüntetésének kérdését. A közgyűlés a javaslatot ellenszavazat nélkül, három tartózkodás mellett, 12 igen szavazattal elfogadta.

1/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete megszüntette a Junior Rádió rendes tagságát.

Igen szavazat: 12/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 3/15

4. Az első napirendi pont keretein belül felvételét kérte a Szervezet tagjainak sorába a Vértes Rádió, a Rádió Gilvánfa, a Puszta Rádió, a Rádió Ice, a Rádió Base FM, az Abakusz Rádió, a Hajdú7 Rádió, valamint az Origó Rádió; ezen kívül társult tagból rendes taggá való átminősítését kérte a Rákóczi Hírmondó, a Fúzió Rádió és a Rádió Egy 100. A jelentkezők bemutatkoztak, bemutatták a szervezeteiket, és elmondták a rádiózással kapcsolatos terveiket, illetve röviden összefoglalták eddigi eredményeiket, helyzetüket.
A Fúzió Rádió rendes taggá való átminősítési kérelmét a rádió képviselője, Péterfi Ferenc javaslatára, a következő közgyűlésig visszavonta. A döntés oka, hogy bár a Napszél Egyesület már megnyerte az ORTT frekvencia-pályázatát, szerződést azonban még nem kötött. A kérdés kapcsán elhangzott, hogy az Alapszabály 4. §-a értelmében a Szervezet rendes tagjai lehetnek „azok a [műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező vagy] rendszeresen rádióműsort készítő jogi személyek…”, így, tekintve, hogy a Fúzió Rádió a saját neve alatt hetente egy éjszakán át műsort sugároz a Civil Rádióban, a szerződés hiánya ez esetben nem kizáró ok.
A hajdúböszörményi Abakusz Rádió és Hajdú7 Rádió hivatalos képviselői nem tudtak megjelenni a közgyűlésen. A képviselettel megbízott Kónya Róbert nevére szóló meghatalmazásokat (második és harmadik melléklet) a közgyűlés formai okokból nem tudta elfogadni, így a felvételi kérelemre vonatkozó döntést elnapolta. Fentiek figyelembe vételével a következő határozatok születtek:

2/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a zámolyi Vértes Rádiót.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

3/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagból rendes taggá minősítette át a Rákóczi Hírmondót.

Igen szavazat: 14/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 0/15

4/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a Rádió Gilvánfa-t üzemeltető Roma Szakmunkás Egyesületet.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

5/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a kunszentmiklósi Puszta Rádiót.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

6/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a makói székhelyű Rádió Ice-t üzemeltető Sas Zsoltot.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

7/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagból rendes taggá minősítette át a százhalombattai Rádió Egy 100-at üzemeltető SZIKE Egyesületet.

Igen szavazat: 14/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 0/15

8/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a debreceni Rádió Base FM-t.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

9/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé az Origó Rádiót üzemeltető Pécs-baranyai OrigóHáz Egyesületet.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

5. Ebben a napirendi pontban Hargitai Henrik bemutatta a Kisközösségi rádiósok kézikönyve című, nemrégiben megjelent kiadványt. A könyvet a tagok örömmel fogadták, és kiemelten méltatták a Magyarországon eddig páratlan zenei kislexikont. A kiadvány terjesztésével kapcsolatban a téglási 4SSSS Rádió képviselője (a tagok egyetértésével) azt a javaslatot tette, hogy készüljön el egy reklám-spot, amelyet a már működő rádiók sugározhatnának.
Cs. Kádár Péter ezen a ponton átadta a közgyűlésnek szintén nemrég elkészült munkáját: a Közösségi rádiózás című kiadványt.

6. A következőkben a résztvevők megvitatták a közösségi rádiók ügyének pillanatnyi helyzetét. A tagok által felvetett, az ORTT-t érintő kérdésekre a tanácskozásra delegált képviselők: Tóth Ágnes és Zeme Anikó válaszolt. A felmerült témakörök:
- az egy kilométeres sugárzás szabályának tökéletlensége a helyrajzi, domborzati stb. viszonyok, valamint esetenként az adást elnyomó külföldi adók problémájának tükrében (javaslat: a következő közgyűlésre hívjuk meg az NHH képviselőjét)
- a kisközösségi rádiók anyagi támogatási pályázatának ügye (javaslat: a következő közgyűlésre hívjuk meg a Műsorszolgáltatási Alap képviselőjét)
- közműsor-szolgáltatói státuszból non-profit státuszba való átminősítés kérdése
- bejelentett név vagy telephely megváltoztatásának lehetőségei
- az ORTT 2005-ös rezsipályázatának kiírása körül felmerült zavarok (Sülyi Péter beszámol arról, hogy a probléma ügyében az ORTT elnökének írt, januári keletű levelére ezidáig semmiféle válasz nem érkezett. Tóth Ágnes ígéretet tett arra, hogy a levélben felvetett kérdéseknek utánanéz, és eredményeiről írásban értesíti Sülyi Pétert.)

7. A hetedik napirendi pontban az ügyvivői testület és az Iroda beszámolója következett. Giczey Péter elmondta, hogy a bíróság elfogadta a Szervezet Alapszabályának módosítását, így jelen közgyűlésen határozatot kell hozni a tagdíj ügyében. Mielőtt a közgyűlés rátért volna ennek megvitatására, Gosztonyi Gergő az Iroda nevében beszámolt a Szervezet irodavezetői tisztségének átadása előtt indult, futó projektek és pályázatok állapotáról (ORTT, NCA stb.) valamint a Szervezet nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről. Ezután bemutatkozott a Szervezet új irodavezetője.

8. A tagdíj kérdésével kapcsolatban először az egyéni tagok fizetési kötelezettségének problémája merült fel. Péterfi Ferenc azt javasolta, hogy a közgyűlés mentse fel tagdíjfizetési kötelezettsége alól a fenti státuszban lévő (három) rendes tagját.

10/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (minősített többség híján) nem mentette fel tagdíjfizetési kötelezettsége alól a Szervezet három, egyéni tag-státuszban lévő rendes tagját.

Igen szavazat: 7/16
Nem szavazat: 2/16
Tartózkodott: 7/16

Péterfi Ferenc ezután azt javasolta, hogy a fenti egyéni tagok saját belátásuk szerint, illetve annak mértékéig járulhassanak hozzá a Szervezet működéséhez.

11/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének három, egyéni tag-státuszban lévő rendes tagja saját belátása mértékéig járulhat hozzá tagdíjával a Szervezet működéséhez.

Igen szavazat: 13/17
Nem szavazat: 1/17
Tartózkodott: 3/17

Ennek eldöntése után Péterfi Ferenc javasolta, hogy a közgyűlés a tagdíj összegét 1000 Ft./hó-ban, illetve 10.000 Ft./év-ben állapítsa meg. Ezen a ponton a tagok között heves vita robbant ki a tagdíj témakörében általában, illetve ez utóbbi kívánatos mértékéről. Az elhangzott javaslatok között szerepelt a nem-egyéni rendes tagok az egyéni tagokéhoz hasonló általános felmentése, ezen keresztül a saját belátás szerint való tagdíjfizetés, valamint az egyes tagszervezetek előző évi jövedelmével arányos tagdíjfizetési kötelezettség gondolata. A másik vitatábor képviselői a tagdíj szimbolikus gesztus-jellegét, illetve a fenti megoldási javaslatok feszültségkeltő és –fokozó voltát hangsúlyozták. A nézetek ütköztetésének egy pontján dr. Sárffy László lemondott rendes tagsági jogáról, és kilépett a Szervezetből.
Péterfi Ferenc fenntartotta fenti javaslatát, így a közgyűlés a következő határozatot hozta:

12/2005. február 17. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlése nem-egyéni rendes tagjai számára 1000 Ft./hó vagy 10.000 Ft./év kötelezően befizetendő tagdíjat állapított meg.

Igen szavazat: 14/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 0/15

9. A továbbiakban Szabó Krisztina a debreceni Szóla Rádió képviseletében beszámolt a 2005. február 25-27-ig tervezett kisközösségi rádiós technikai képzés ügyének állapotáról, valamint (a Szervezettel együtt) ígéretet tett arra, hogy mindazoknak, akik a mostani szűk (15 fő) keretlétszámba nem férnek bele, mihamarabb részvételi és tanulási lehetőséget biztosít(unk) egy, a most kidolgozott tematikán alapuló, következő képzésen.
Ugyanebben a napirendi pontban Bakos Gergő beszámolt az előző évben létrejött rádiólátogatás-sorozat meglepően nagy sikeréről, és elmondta, hogy a projekt felelőseként a következő sorozatot 2005. március végére - április elejére tervezi. Cs. Kádár Péter ezen a ponton bejelentette, hogy az előző évben a Magyar Rádióba tervezett látogatás az eddigi információk ellenére nem anyagi okokból hiúsult meg, hanem a MR túl kései értesítése miatt; így – amennyiben a vállalják, hogy három héttel a látogatás előtt értesítik az illetékeseket – a jövőben semmi akadálya annak, hogy a szervezők a látogatás-sorozatba beillesszék az MR felkeresését.

9. A következő napirendi pontban a tagok beszámoltak aktuális helyzetükről, pályázataikról; a már működő rádiók képviselői pedig a műsorkészítéssel kapcsolatos gyakorlati problémákról és tapasztalatokról cseréltek eszmét. Sülyi Péter felvetette egy átfogó koncepció igényét, amelyben a kisközösségi rádiók egymás tapasztalatait felhasználva együtt fejlődhetnének. A pécsi rádiólátogatások mintájára (esetleg egy országos tréning-sorozat keretein belül) konkrét, gyakorlati kérdésekkel foglalkozó tapasztalatcserét kellene létrehozni az egyes műhelyek között. Jelen közgyűlés a javaslatról nem hozott döntést.

10. A fenti kérdések és beszámolók megvitatása után a levezető elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

Budapest, 2005. február 17.