Jegyzőkönyv 2014. május 30.

JEGYZŐKÖNYV

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2014. május 30-i közgyűlésről

Helyszín: Fonó Budai Zeneház, Budapest 1116 Sztregova u. 3.
Mivel a 11 órai kezdésre 3 rendes tag érkezett meg a 16 rendes tagból, így a közgyűlés határozatképtelen. A 11.30 órai megismételt közgyűlés 4 rendes tag jelenlétében határozatképes.

JELENLEVŐK (11.30):
Név Képviselet Hely Szavazati jogmértéke
Hargitai Henrik Első Pesti Egyetemi Rádió Budapest teljes jog
Magyar Ádám Civil Rádió Budapest teljes jog
Hegyi Zsolt Látszótér Rádió Budapest teljes jog
Csabai Gábor Tilos Rádió Budapest teljes jog
Balla András Alfa Rádió Balkány teljes jog
Kovács Orsolya Ügyvivő Budapest nincs szavazati joga
Kozári Zsuzsanna Jegyzőkönyvvezető Budapest nincs szavazati joga
Pogány György Érdeklődő Budapest nincs szavazati joga

a. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása:

Határozat, száma: 2014.05.30/a/1:
A közgyűlést vezeti: Hargitai Henrik
Igen szavazat: 3/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 1/4.

Jegyzőkönyvvezető: Kozári Zsuzsanna
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Hitelesítő: Csabai Gábor
Igen szavazat: 3/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 1/4.

Hargitai Henrik ismerteri a napirendi pontokat
Határozat, száma: 2014.05.30/b:
Napirendi pontok
b. Az új alapszabály megtárgyalása és elfogadása
c. Pályázatírás kérdései,
d. Irodavezetés
e. Könyvelő személye
f. A szervezet vagyonával való gazdálkodás stratégiai terve
g. Honlap üzemeltetése
h. Jövőkép megfogalmazása
i. Új székhely kérdése,
j. 2014-es projektek megfogalmazása
k. Egyéb
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

11:50-Balla András az Alfa Rádió képviseletében megérkezik. Szavazati joggal bír.

b. Az új alapszabály módosításának megtárgyalása és elfogadása

Határozat, száma: 2014.05.30/b/1 A szervezet székhelyéről
1.§ Székhelye: Hegedűs Gyula utca 8 II/4
Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5

Határozat, száma: 2014.05.30/b/2 Az Alapszabály 2. §-ról
2. § A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (a továbbiakban mint Egyesület, illetve mint Szervezet) olyan civil szervezet, amely a közösségi rádiózás és a közösségi nyilvánosság fejlesztését szolgálja. A szabad, közösségi, non-profit, harmadik típusú rádiókat az különbözteti meg a közszolgálati és a kereskedelmi rádióktól, hogy
- a politikai és állami szervezetektől, az önkormányzatoktól és a nyereségérdekelt gazdasági szervezetektől függetlenül működnek,
- meghatározott (helyi, etnikai, vallási, kulturális, vagy életmódbeli) közösségek (kisebbségek) érdekeit szolgálják, és törekednek arra, hogy ezek részt vegyenek a műsorkészítésben,
- demokratikusan hozzák döntéseiket,
- műsoraikban óránként legfeljebb három percig sugároznak reklámot,
- bevételeiket nem osztják szét, azt önmaguk fenntartására, működtetésére visszafordítják (non-profit jelleg),
- műsorkészítésükben önkéntesek munkájára is támaszkodnak,
- bevételeik legfeljebb 50%-a származik műsorszolgáltatással kapcsolatos üzleti-reklám tevékenységből.
Az egyesület országos szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük ilyet nem fogad el. Országgyűlési; megyei- és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, illetve más jelöltjét nem támogatja.

Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/3/1 A Szervezet célja

3. § A független, közösségi, nem nyereségérdekelt rádiózás szakmai segítése, ilyen rádiók alakulásának és működésének támogatása, érdekképviselete.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/3/2 A Szervezet közhasznú tevékenységei

3/A.§ A Szervezet az alábbi közfeladatokhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódóan a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

Közfeladatok:
Az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott közfeladat ellátása keretében a Szervezet meghatározott (helyi, etnikai, vallási, kulturális, vagy életmódbeli) közösségek (kisebbségek) érdekeit szolgálja, és törekszik arra, hogy ezek is részt vegyenek a műsorkészítésben.

A Szervezet közhasznú tevékenységei
- etnikai-, vallási-, kulturális kisebbségek érdekeinek védelmével foglalkozik;
- kulturális, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet folytat;
- közreműködik az emberi- állampolgári jogok megismerésében, védelmében;
- más közhasznú szervezetek számára biztosít szakmai-közösségi szolgáltatásokat.

E tevékenységek keretében a Szervezet különösen
- szakmai képzéseket, konferenciákat, tapasztalatcsere látogatásokat szervez,
- szolgáltatásokat nyújt,
- szakmai kiadványokat jelentet meg,
- véleményt nyilvánít a rádiózást érintő szakmai kérdésekben, a jogalkotásban, állami döntésekben,
- tagrádiói részére támogatást igényelhet és fogad el,
- segíti új szabad, közösségi, non-profit, harmadik típusú rádiók elindulását,
- anyagi, technikai támogatást nyújt a tagrádiók működéséhez.

A Szervezet közhasznú tevékenységét-szolgáltatásait a tagjain kívüli harmadik személyek is igénybe vehetik.

Az Egyesület éves tevékenységének összefoglalóját és gazdálkodásának legfontosabb adatait közhasznúságára tekintettel a Szervezet internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/5 A Tagok főbb jogai és kötelezettségei

5. § A tagok főbb jogai és kötelezettségei:
- részt vesznek a Szervezet munkájában, rendezvényein, képzésein,
- részesülnek a Szervezet szolgáltatásaiban, belső pályázat alapján pénzügyi támogatásban,
- véleményt nyilvánítanak a Szervezet kezdeményezéseivel, állásfoglalásaival kapcsolatban,
- kezdeményezéseikkel segítik a Szervezet munkáját,
- az Alapszabály rendelkezéseit betartják, és a közgyűlési határozatok végrehajtásában közreműködnek,
- a rendes tagok kötelezettsége a tagdíj fizetése.
A rendes tagoknak ezen felül a közgyűlésen szavazati joguk van, illetve megválaszthatók az egyesület tisztségeire.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/6 Szervezeti keretek és működés

6. § A Szervezet legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet legalább félévenként össze kell hívni. A rendes féléves közgyűlést az ügyvivői testület bármely tagja összehívhatja. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével - kéri. A közgyűlést az ügyvivők egyike vezeti. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Szervezet összes szavazati joggal rendelkező rendes tagjának fele plusz egy tag jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, azt - az eredeti napirendi pontokkal - újra összehívva, a megjelentek létszámától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. A megismételt közgyűlés – változatlan napirenddel - az eredeti közgyűlés kezdési időpontjától számítva egy órán túlra hívható össze abban az esetben, ha ennek időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölésre került. A rendes tagok képviselőinek egy-egy szavazati joguk van. A közgyűlésen megfigyelőként azok a szabad rádiósok is részt vehetnek, akiknek nincs szavazati joguk. A közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetben korlátozható A Szervezet közhasznú működésével kapcsolatosan keletkező iratokba – előzetes írásbeli bejelentkezés és időpont-egyeztetés után – való betekintés bárki számára biztosított.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/7 A Közgyűlés döntési köre

7. § A közgyűlés kizárólagos döntési körébe tartozik:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása,
- a tagok felvétele és kizárása,
- az ügyvivők megválasztása és visszahívása,
- 500 ezer Ft fölötti kötelezettségvállalásról döntés meghozatala
- a Szervezet programjának és éves munkatervének meghatározása,
- az éves tagdíj megállapítása
- beruházások, befektetések és a munkabérek megállapítása,
- az éves beszámoló, a zárszámadás és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- az éves költségvetés megtárgyalása,
- a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásról történő döntések,
- más szervezetekkel való egyesülésről a döntés,
- a Szervezet feloszlásáról való döntés.

A Szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

A Szervezet a beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet is készít a vonatkozó jogszabályok alapján. A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.
A beszámolót a közgyűlés fogadja el nyilvános ülésén, nyílt, egyszerű többséget igénylő szavazással.
A Szervezet köteles a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni.

Az ügyvivők visszahívhatók, ha a közgyűlési döntés értelmében a 9. § szerinti feladataikat nem megfelelően látják el. Az ügyvivők egyesével is visszahívhatók.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belüli időpontra, ha
a) az ügyvivői testület úgy dönt;
b) a tagok egyharmad része – az ok és a cél megjelölésével – kívánja;
c) a felügyelő szerv írásban indítványozza, vagy ha
d) bíróság elrendeli.

A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell az ülések időpontját, helyét, a határozatokat (meghatározott sorszámokkal ellátva), s azok elfogadásában a támogatók és ellenzők arányát. A döntéseket is tartalmazó jegyzőkönyvek az Egyesület irodájában megtekinthetők. A határozatok külön, a Határozatok Tárában is iktatásra kerülnek.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 5/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/8 Közgyűlési döntéshozatal

8. § Közgyűlési döntéshozatal:

A Közgyűlés minden kérdésben - így a személyi kérdésekben is - nyílt szavazással dönt. Amennyiben azonban a Közgyűlés úgy határoz, a szavazást titkosan kell lefolytatni.

- A tagok felvételéről legalább kétharmados többséggel születhet döntés.
- Az ügyvivők, valamint a felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról és visszahívásáról, illetve a tagok kizárásáról minősített többséggel (a rendes tagok 50%-a plusz egy fő) döntenek.
- A többi kérdésben - eltérő rendelkezés hiányában –a jelenlevő rendes tagok egyszerű többséével születnek a döntések.
Szavazategyenlőség esetében a szavazást meg kell ismételni. Újabb szavazategyenlőség esetén az adott kérdést a következő közgyűlésen lehet ismét megvitatni.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 1/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/9 Ügyvivői testület

9. § Az Ügyvivői testület

A közgyűlés a Szervezet élére három ügyvivőt választ. Az ügyvivők megbízatása – a közgyűlés ellenkező döntése hiányában - három évre szól. Az ügyvivői testület tagjaival szemben támasztott követelmény, hogy feleljenek meg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által előírt összeférhetetlenségi szabályoknak.
Az ügyvivők feladatai:
- gyakorolják a munkáltatói jogokat,
- gondoskodnak a közgyűlések előkészítéséről, azok levezetéséről és az azokon hozott döntések végrehajtásáról,
- elősegítik a rádiók közötti információcserét és együttműködést,
- a két közgyűlés közötti operatív ügyintézés,
- a rádiók vezetőivel konzultálva döntenek a konferenciákon és tanulmányutakon részt vevők személyéről,
- a magyar hatóságok, valamint más hazai és nemzetközi szervezetek előtt képviselik a szervezetet.
Az ügyvivők a szervezet képviseletére külön-külön, önállóan is jogosultak. A bankszámla feletti rendelkezés jogát azonban csak bármelyik két ügyvivő együttesen gyakorolhatja.
Az ügyvivői testület feladata a közgyűlések és ügyvivői feladatok előkészítése, 500 ezer Ft alatti kötelezettségvállalást igénylő vagy ilyet feltehetően igénylő ügyletekben döntés hozatala.
A háromtagú ügyvivői testület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, azokról minden esetben írásos emlékeztetőt készítenek. Az ügyvivői testület ülései akkor határozatképesek, ha azokon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő megjelent (három ügyvivő esetén ez 2+1 fő). Az ügyvivői testület évenként legalább kétszer ülésezik. Az ügyvivői testület ülései nyilvánosak, azok nyilvánossága csak jogszabályban rögzített esetekben korlátozható. Az ügyvivői testület üléseiről emlékeztető készül, amelynek tartalmaznia kell az ülések időpontját, helyét, a határozatokat (meghatározott sorszámokkal ellátva), s azok elfogadásában a támogatók és ellenzők arányát. A határozatok külön, az Ügyvivői Határozatok Tárában is iktatásra kerülnek.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/5, nem szavazat 0/5, tartózkodik: 1/5.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/10 Felügyelő bizottság

10. § Felügyelő Bizottság:
Az egyesületnek a Közgyűlés által egyszerű többséggel. választott és a Közgyűlésnek felelős munkaszervezete, amelynek alapvető feladata az alapszabályban meghatározott célok, az egyesületi pénz- és vagyongazdálkodás, továbbá a közhasznúság folyamatos ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság elnökből - akit szintén a Közgyűlés választ meg - és két tagból áll, akik a megbízatásuk időtartama alatt egyidejűleg más egyesületi vezető tisztséget nem tölthetnek be. Évenként legalább egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Döntéseiket nyílt szavazással hozzák. A felügyelő bizottsági ülései akkor határozatképesek, ha azokon a szavazásra jogosultak közül ketten megjelentek, határozataikat egyszerű többséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén döntés nem születik, a kérdést a következő Felügyelő Bizottság ülésen kell ismét megvitatni.
Tagjai az ügyvivői testület ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben támasztott követelmény, hogy feleljenek meg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által előírt összeférhetetlenségi szabályoknak.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 3/5, nem szavazat 1/5, tartózkodik: 1/5.

12:30 Balla András az Alfa Rádió képviselője távozik

Határozat, száma: 2014.05.30/b/11/1 A Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása

11. § A Közgyűlés, és a Felügyelő Bizottság üléseit összehívni az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal, az ügyvivői testület üléseit az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal, írásban vagy a tagok által megadott e-mailcímreigazolható módon elektronikus úton a tervezett napirend előzetes közlésével kell. A Közgyűlés és az ügyvivői testület ülései nyilvánosak.
A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/11/2 Ülések lebonyolításainak módja

11/A.§ Az ülések lebonyolításának módja

A közgyűlés, az ügyvivői testület, valamint a Felügyelő Bizottság üléseit elektronikus úton is megtarthatja. A tagok írásban nyilatkoznak azon elektronikus elérhetőségeikről (pl. Skype azonosító), melyeket a közgyűlésen való részvétel céljára használnak. Az adott ülésre szóló meghívó minden esetben tartalmazza, hogy az ülés személyesen vagy elektronikus úton történik-e, s ez utóbbi esetben az ülés lebonyolításának technikai részleteit. Elektronikus ülésre csak akkor kerülhet sor, ha mindenki, aki ezen részt kíván venni, lehetőséget kap vagy talál az ülésen való részvételre és az elektronikus ülés nyilvánossága biztosítható.
Az elektronikus ülésről közgyűlés esetén jegyzőkönyv, az ügyvivői és FB ülésekről emlékeztető készül, mely szintén elektronikus úton megküldésre kerül az adott testület tagjainak.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/12/1 Gazdálkodás

12. § Gazdálkodás

A Szervezet vagyona pályázati és egyéb támogatásokból, személyi befizetésekből, tagdíjakból, illetve az alaptevékenysége - esetenként a vállalkozói tevékenysége - kapcsán keletkező bevételekből képződik. Banki aláírási joggal a bármelyik két ügyvivő együttesen rendelkezik. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/12/2 Nyilvántartás, nyilvánosság, iratbetekintés

12/A.§ Nyilvántartás, nyilvánosság, iratbetekintés

A szervezetnél az ügyvivők, illetve a Felügyelő Bizottság elnökének feladata a határozatok nyilvántartásánakvezetése, amelyből a közgyűlés, illetve az ügyvivői testület, valamint a Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
Ennek fő szabályai a következők:
A közgyűlés és az ügyvivői testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, napirendjét, a napirenden kívüli felszólalásokat, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a határozat tartalma, időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható, továbbá az esetleges különvélemények is rögzítésre kerülnek.
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, és egy az ülésen jelen levő, a jelenlevők egyszerű többségével megválasztott hitelesítőnek tag írja alá. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a határozat számát, időpontját, tartalmát és hatályát.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 3/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 1/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/12/3 Közlési illetve nyilvánosságra hozatal módja

12/B.§ A közgyűlés, illetve az ügyvivő testület döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módja:
Az elfogadott költségvetéstervezetet, a közhasznú szervezet éves beszámolójának tervezetésés a közhasznúsági mellékletetjelentés tervezetét , legkésőbb a közgyűlést 15 nappal megelőzően a Szervezet honlapjára is fel kell tenni.
Az ülések határozatait, a meghozataluktól számított 15 napon belül elektronikus vagy postai úton kell közölni az érintettekkel. A meghozott határozatok szövegét fel kell tenni a Szervezet honlapjára, ahol a határozatok mindaddig megtekinthető, amíg hatályban vannak.

A honlapon kerülnek közzétételre a tervezett programok és más, a Szervezet működésével kapcsolatos információk.Az iratokba a c. pont szerint történhet az iratbetekintés a Szervezet székhelyén

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/12/4 Működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés

12/C.§ A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről:
A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintés iránti igényt az ügyvivői testületnek kell bejelenteni, amelyet legkésőbb 8 (nyolc) napon belül lehetőséget biztosít az iratbetekintésre. Az iratokról saját költségére bárki másolatot készíthet, továbbá megismerheti a honlapon közzétett iratok tartalmát

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/12/5 A szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolója közlésének nyilvánosságáról:

12/D.§ A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolója közlésének nyilvánosságáról:
A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének tervezete, továbbá a közgyűlési határozattal elfogadott beszámoló és közhasznú melléklet megismerhető a Szervezet honlapján, továbbá a betekintés lehetséges az előző pontban meghatározott feltételekkelilletőleg az iratokból saját költségére bárki másolatot készíthet. .
A Szervezet működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a közgyűlések összehívásának rendjével.
A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/13 Az alapszabályban nem szabályozott kérdések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény, s az egyéb jogszabályok rendelkezései, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.

A közgyűlés a módosítást ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/15: Záradék

„A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalására annak 2014.05.30-i módosításai adtak okot. Igazoljuk, hogy a jelen, egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. pontjainak változásai miatt került sor”.

A közgyűlés ebben a formában elfogadta.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/b/16: Alapszabály
Az új, módosított alapszabályt a Közgyűlés teljes egészében elfogadja.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

c. Pályázatírás kérdései
Ügyvivők vállalják, hogy keresnek pályázatírót
Határozat nem született

d. Irodavezetés
Ügyvivők vállalják, hogy keresnek irodavezetőt
Határozat nem született

e. Könyvelő személye
Ügyvivők vállalják, hogy keresnek könyvelőt
Határozat nem született

f. A szervezet vagyonával való gazdálkodás stratégiai terve
Magyar Ádám vállalja, hogy a jelenlegi számlavezető bank (BudapestBank) ajánlatait összeveti más bankokéval, elsődlegesen a Magnet Bank kínálta lehetőségekkel.

Határozat, száma: 2014.05.30/f:/1 Kedvezőbb feltételek esetén az ügyvivők a Budapest Bank-MagnetBank bankváltással kapcsolatos teendőket az alapszabályban foglaltak szerint intézik.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/f/2 A Szervezet vagyonának 90%-át banki lekötés formájában kamatoztatja.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

g. Honlap üzemeltetése
-Szervezet történetének megjelítése (Hargitai Henrik)
-HÍREK felület létrehozása (Hargitai Henrik)
- a Szervezettel kapcsolatos friss hírek feltöltése
-kalauz (Hargitai Henrik)
-igényfelmérés a stream-elésre
-kérdőív kidolgozása (ügyvivők)
-hasznos dokumentumok feltöltése (pl.Artisjus bevallás)
-Szabad Rádiók térkép (Kovács Orsolya)
-segítség, hasznos információk Rádió alapításához (pl.:működtetés, pályázat)
-új logó (Csabai Gábor)
-régi tartalom integrálása az új honlapra
Határozat nem született.

h. Jövőkép megfogalmazása
Határozat nem született

i. Új székhely kérdése
Az új székhely kérdésében az alapszabály módosításának b/1 pontjában határozat már született

j. 2014-es projektek megfogalmazása

j/1 Felvetett témák:
-érdekvédelem
-közösség építése
-új kapcsolatok kialakítása
-oktatás
-élő közvetítés lehetőségének kidolgozása (pl.:slam poetri)
Határozat nem született

j/2 Völgyrádió
Határozat, száma: 2014.05.30/j: A Völgyrádió ügyében a honlapon kerüljön meghírdetésre, ki menne. Ha van megfelelő önkéntes jelentkező, akkor a Szervezet vállalja, hogy állja a frekvencia költségeit, amit Kovács Orsi intéz.
Igen szavazat: 3/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 1/4.

k. Egyéb

Határozat, száma: 2014.05.30/k/1: Az egyesület az új Ptk. szabályainak megfelelően működik tovább.
Igen szavazat: 3/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 1/4.

k/2 A közhasznúsági jelentés elfogadása és elküldése az Országos Bírósági Hivatalba (1055 Budapest, Szalay u. 16.) átnézendő lapok: http://civil.info.hu/informaciok, http://civiljogok.hu/utmutato/kozhasznusag

Határozat, száma: 2014.05.30/k/2: A 2012-es közhaznúsági jelentést a közgyűlés elfogadja.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

Határozat, száma: 2014.05.30/k/3: A 2013-as közhaznúsági jelentést a közgyűlés elfogadja.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

k/3 Problématérkép.
- NMHH pályázatok problémái.
- Artisjus,
- MAHASZ problémák.
- Adatszolgáltatás.
- Eljárások.

k/4 CMFE tagság.

k/4/1-Határozati javaslat: A CMFE tagdíj követelést kifizetjük:
Igen szavazat: 0/4, nem szavazat 4/4, tartózkodik: 0/4.
Határozat, száma: 2014.05.30/k/4/1: A CMFE tagdíj követelést nem fizetjük ki.

k/4/2- 150 euro az éves tagsági díj. Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy a Szervezet számára bármi nemű előnnyel járna a tagság.

Határozat, száma: 2014.05.30/k/4/2 Jelezzük kilépési szándékunkat a CMFE-ből.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

K/4/3 Határozati javaslat: Utazási támogatás annak jár, aki fizet tagdíjat
Igen szavazat: 0/4, nem szavazat 4/4, tartózkodik: 0/4.
Határozat, száma: 2014.05.30/k/4/3: Utazási támogatás nem jár annak (sem), aki fizet tagdíjat.

k/5 Skype:Következő közgyűlésig a Skype biztonságos és megfelelő működésének tesztelése

Határozat, száma: 2014.05.30/k/5 Az ügyvivők havonta egyszer előre meghatározott fix időben Skype fogadóórát tartanak.
Igen szavazat: 4/4, nem szavazat 0/4, tartózkodik: 0/4.

A határozatok visszavonásig hatályosak.

A közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a megjelentek megvitatták és nyílt szavazással elfogadták a napirendi pontokban foglaltakat, majd a közgyűlést bezárja.

Budapest, 2014. május 30.

Hargitai Henrik Kozári Zsuzsanna Csabai Gábor